ประชาสัมพันธ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีทำบุญถวายเป็นพระกุศลฯ และมหกรรมสุขภาพดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์


 วันนี้ (26 ต.ค.66) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีทำบุญถวายเป็นพระกุศลแด่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมจัดงานมหกรรมสุขภาพดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากร โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมทำบุญถวายเป็นพระกุศล และร่วมเปิดงานมหกรรมสุขภาพดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ณ บริเวณชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ถนนแจ้งวัฒนะซอย 5 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

สำหรับ กิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด CRA STRONGER TOGETHER เติบโตและแข็งแรงไปด้วยกัน เพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและสานต่อการดำเนินงานในการดูแลส่งเสริมสุขภาพประชาชน ตามพระปณิธานอันแน่วแน่ขององค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้ทรงสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ซึ่ง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดตั้งขึ้นจากพระปณิธานอันแน่วแน่ของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ปีพุทธศักราช 2552 เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยในท้องถิ่นทุรกันดารที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากโรคมะเร็งให้ได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและยกระดับการรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล ต่อมาด้วยพระกรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยถึงสุขภาพของประชาชนชาวไทย และพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลที่ทรงมุ่งมั่นพัฒนางานด้านการแพทย์ และการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนการคิดค้นองค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ทรงมีพระดำริให้จัดสร้างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง พัฒนาต่อยอดขยายการให้บริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมการรักษาทุกโรค เป็นที่พึ่งให้ประชาชนทุกชนชั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งชนชั้นกลางจนถึงผู้ยากไร้ให้ได้รับการรักษาอย่างดีเยี่ยม พร้อมทั้งทรงจัดตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนและการวิจัยที่จะสร้างบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสำคัญและตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะสาขาวิชาที่ยังขาดแคลนและมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อประเทศชาติ โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยยกระดับการแพทย์ไทยให้ก้าวไกลจนถึงระดับสากล โดยมีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นหน่วยงานในกำกับเพื่อรองรับการเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เป็นสถานที่ฝึกเรียนรู้ทางคลินิกสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขาวิชาของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

สำหรับงานมหกรรมสุขภาพดี CRA STRONGER TOGETHER ครบรอบ 14 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เติบโตและแข็งแรงไปด้วยกัน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง บูรณาการความร่วมมือจากศูนย์การรักษาต่าง ๆ ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดบริการสุขภาพแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย โซนสุขภาพต่าง ๆ อาทิ โซนสูงวัยใจสตรอง บริการทดสอบความแข็งแรงของร่างกายและความทรงจำ , บริการตรวจวัดสายตาแก่ผู้สูงอายุ , บริการตรวจชีพจรด้วยแผนไทยและจีน ตรวจธาตุเจ้าเรือนด้วยแพทย์แผนไทยประยุกต์ พร้อมคำแนะนำการดูแลสุขภาพ ติดหมุดเข็มหูปรับสมดุล

ทั้งนี้ ภายในงานยังเปิดให้หน่วยงานต่าง ๆ ผู้รับบริการและประชาชน ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 14 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ด้วยการร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 942-3-00099-2 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ด้อยโอกาสให้เข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

Related Posts