จับเข่าคุย

เลขาปปส.แนะประชาชน ตรวจสอบบุคคลค้นยาเสพติดเป็นเจ้าหน้าที่หรือไม่ ผ่านสายด่วน1386 ตลอด 24 ชม.
POSTED ON 13/01/2562


 

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือ ป.ป.ส กล่าวถึงการให้ความรู้ประชาชน ในตรวจสอบบุคคลที่แสดงตัวเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส ขอเข้าค้นบุคคลและสถานที่เพื่อหายาเสพติด ว่า “ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. จะมีอำนาจตามกฎหมายในการขอค้น จับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ยึดหรืออายัดยาเสพติด รวมถึงอำนาจในการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของผู้ที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าเสพยาเสพติด แต่ในการค้นที่อยู่อาศัยต้องเป็นเฉพาะกรณีที่ไม่อาจรอหมายศาลได้ และปรากฏชัดหรือเชื่อได้ว่าผู้กระทำผิดจะหลบหนี ทรัพย์สิน หรือพยานหลักฐานจะถูกโยกย้ายหรือทำลาย เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ก็มีอำนาจเข้าค้นโดยไม่ต้องมีหมายศาลได้ และที่ต้องปฏิบัติ คือเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. จะต้องแสดงบัตรประจำตัว และทำการค้นต่อหน้าเจ้าของ หรือผู้ครอบครองสถานที่ แต่หากไม่พบเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ก็ให้ค้นต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อย 2 คน ที่ขอให้เข้ามาเป็นพยานในการค้น อีกทั้ง เมื่อค้นเสร็จต้องทำบันทึกระบุเหตุของการค้นโดยไม่มีหมายศาลแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้นด้วย และต้องรายงานให้เลขาธิการ ป.ป.ส. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันค้น

ดังนั้น หากประชาชนสงสัยผู้แสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส ว่าเป็นความจริงหรือไม่ สามารถตรวจสอบได้ที่สายด่วน 1386 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและนามสกุลของผู้แสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการนี้ขอความร่วมมือประชาชนที่ขอตรวจสอบได้แจ้ง ชื่อและนามสกุล รวมถึงเลขประจำตัวประชาชนของตน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ผู้ปฏิบัติงานถูกเปิดเผยตัวโดยไม่จำเป็น เนื่องจากอาจมีผู้กระทำผิดกฎหมายยาเสพติดแอบแฝงโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ โดยสำนักงาน ป.ป.ส. จะปกปิดข้อมูลของผู้ขอตรวจสอบเป็นความลับ เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน”