โปลิศนิวส์

สธ.ออกคำแนะนำการ ฉีดวัคซีนโควิด19
POSTED ON 22/11/2564


นายธงชัย  เลิศวิไลรัตนพงศ์  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุขปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด   เรื่อง คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19

ด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 การแพร่กระจายเชื้อในวงกว้าง ประกอบกับการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์สายพันธุ์เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก จากการประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 4 และการประชุมเชิงปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 368 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564  มีมติให้คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19  กรณีการฉีดวัคซีน โควิด 19   เข้าในผิวหนังการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่พร้อมกับวัคซีนโควิด 19  กรณีการฉีดวัคซีนโควิด 19  เข็มกระตุ้น สำหรับผู้ได้รับวัคซีน Astrazeneca ครบ 2 เข็ม  กรณีการให้วัคซีนโควิด 19   กรณีแพ้วัคซีน  และกรณีเดินทางไปต่างประเทศ รวมทั้งการฉีดวัคซีน Moderna

 

กระทรวงสาธารณสุขจึงขอแจ้งคำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19   ดังนี้

 

1.การฉีดวัคซีนโควิด 19   เข้าผิวหนังแนะนำให้ใช้เฉพาะกรณีที่มีปริมาณวัคซีนจำกัด

2.ให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่พร้อมกับวัคซีนโควิด19  ได้

3.การฉีดวัคซีนโควิด 19  เข็มกระตุ้นสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน Astrazeneca ครบ 2 เข็ม

3.1.ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีน Pfizer ระยะห่างประมาณ 6 เดือนขึ้นไปหลังเข็มที่ 2

3.2. ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีน Moderna ระยะห่างประมาณ 6 เดือนขึ้นไปหลังเข็มที่ 2 หรือภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์

 

4.การให้วัคซีนโควิด19 กรณีแพ้วัคซีนและกรณีเดินทางไปต่างประเทศ

4.1. กรณีแพ้วัคซีนโควิด19  ขอให้เปลี่ยนชนิดวัคซีนตามเกณฑ์ในแนวทางการให้วัคซีน โควิด19  ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์

4.2. กรณีผู้เดินทางไปต่างประเทศให้พิจารณาวัคซีนตามข้อกำหนดของประเทศปลายทาง

4.1.2.ผู้ที่ได้รับวัคซีนSinovac 1-2 เข็ม และวัคซีน Astrazeneca 1 เข็ม ให้รับวัคซีน Astrazeneca เพิ่มเติม 1 เข็ม  ระยะห่างจากเข็มสุดท้ายไม่น้อยกว่า 3-6 เดือน ระยะเวลาสั้นที่สุดที่รับวัคซีนได้ 4 สัปดาห์

4.1.2. ผู้ที่ได้รับวัคซีน Astrazeneca 1 เข็ม และวัคซีน Pfizer 1 เข็ม สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้

 

5.การฉีดวัคซีน Moderna

5.1. การฉีดวัคซีนจากบริษัทผู้ผลิตเดียวกัน

5.1.1. ให้ฉีดวัคซีน Moderna 2 เข็มระยะห่างระหว่างเข็ม 4 สัปดาห์  โดยสามารถผลิตได้ในผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ตามเอกสารกำกับยาจากบริษัท Moderna

5.2. การฉีดวัคซีนสูตรไขว้

5.2.1. ให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ด้วยวัคซีน Sinovac และเข็มที่ 2 ด้วยวัคซีนModerna ระยะห่างระหว่างเข็ม 4 สัปดาห์

5.2.2. ให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ด้วยวัคซีน Astrazeneca และเข็มที่ 2 ด้วยวัคซีน Moderna ระยะห่างระหว่างเข็ม 4 สัปดาห์

5.2.3. ให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ด้วยวัคซีนSinopharmและเข็มที่ 2 ด้วยวัคซีน Moderna ระยะห่างระหว่างเข็ม 4 สัปดาห์

5.2.4. ให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ด้วยวัคซีน Pfizer และเข็มที่ 2 ด้วยวัคซีน Moderna ระยะห่างระหว่างเข็ม 4 สัปดาห์

5.3. การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

 5.3.1. กรณีผู้ที่รับวัคซีนSinovac ครบ 2 เข็มให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วยวัคซีน Moderna ระยะห่างตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไปหลังเข็มที่ 2

5.3.2. กรณีผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinopharm ครบ 2 เข็มให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วยวัคซีน Moderna ระยะห่างตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไปหลังเข็มที่ 2

 5.3.3. กรณีผู้ที่ได้รับวัคซีน Astrazeneca ครบ 2 เข็มให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วยวัคซีน Modena ระยะห่างประมาณ 6 เดือนหลังเข็มที่ 2 เช่นเดียวกับวัคซีน Pfizer หรือสามารถให้วัคซีนได้ก่อน 6 เดือนหลังเข็มที่ 2 โดยใช้ระยะห่างและขนาดวัคซีนภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์