โปลิศนิวส์

ดีป้า จับมือ พีเทค สวทช. จัดอบรม การใช้โดรนพัฒนาสู่มาตรฐานสากล
POSTED ON 12/01/2564


ดร.ไกรสร อัญชลีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) ผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบการแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เปิดเผยว่า เนื่องจากโดรน และ UAV จำเป็นต้องใช้สัญญาณการสื่อสาร โทรคมนาคม ในย่านความถี่ 2.4 GHz หรือ ย่านความถี่ 5 GHz ในการควบคุม จึงต้องดำเนินการขอการอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) และจะต้องขอขึ้นทะเบียนผู้บังคับนำโดรนหรือ UAV เสียก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้

ทัังนี้ ในระดับสากล การจะวางตลาดผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อุปกรณ์โทรคมนาคม รวมทั้งผลิตภัณฑ์ประเภท IoT จะต้องทำการขออนุญาตจากหน่วยงานรับผิดชอบต่างๆ เสียก่อน

สำหรับภายในประเทศไทย หน่วยงานที่ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ IoT ได้แก่ สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งใช้มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) เป็นหลัก และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งควบคุมความถี่และความแรงของสัญญาณความถี่ เป็นควบคุมผู้ดูแล เป็นต้น

ซึ่งภาคอุตสาหกรรมของไทย ทั้ง นักวิจัย ผู้ออกแบบ ผู้นำเข้า ของผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 กลุ่มยังมีข้อมูลด้านมาตรฐานและการทดสอบผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ค่อนข้างน้อย เมื่อทำการออกแบบผลิตภัณฑ์และนำไปทำงานร่วมกันแล้ว อาจมีปัญหาในเรื่องต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานสั้น เสื่อมสภาพเร็ว ไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั่งไม่สามารถทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ถูกติดตั้งอยู่ก่อนแล้ว ส่งผลให้กระทบต่อค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง และชื่อเสียงของบริษัทตามมาได้

ดังนั้น วิธีการที่ดีที่สุดที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการยกระดับผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 กลุ่มนี้ให้ได้มาตรฐานคือ การอบรม เผยแพร่ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดรน และ IoT ให้แก่ผู้ประกอบการต่าง ๆ ทั้ง ผู้ผลิต ผู้ออกแบบ ผู้ติดตั้ง ให้เกิดการนำความรู้ความเข้าใจ เพื่อการดำเนินธุรกิจ และผลิตตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล เพื่อใช้งานในประเทศ และการจำหน่ายสู่ตลาดสากลต่อไป

โดย ดีป้า และ PTEC สวทช. คือสองหน่วยงานสำคัญที่จะประสานความร่วมมือในการจัดโปรแกรมอบรมดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารการอบรมได้ที่ PTEC สวทช. โทร 02-564 7000