โปลิศนิวส์

ซูเปอร์โพล เผยผลวิจัย ระบุ ประชาชน เชื่อมั่น กฟผ. ทำธุรกิจด้านก๊าซ น้ำมัน ช่วยให้คนไทยใช้ก๊าซอย่างมี
POSTED ON 08/10/2562


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ความเชื่อมั่นต่อ กฟผ.ในการดำเนินธุรกิจด้านก๊าซ และน้ำมัน เพื่อใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยศึกษาจากประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,224 ตัวอย่าง ดำเนินการเก็บข้อมูล และประมวลผลในช่วงระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 7 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 53.48 เชื่อมั่นในระดับปานกลาง ต่อกรณีที่ กฟผ. จะเข้าไปดำเนินธุรกิจก๊าช และน้ำมันเพื่อใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า รองลงมาร้อยละ 31.78 เชื่อมั่นในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 13.66 เชื่อมั่นน้อยถึงน้อยที่สุด และร้อยละ 1.08 ไม่เชื่อมั่น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ประชาชนมีความเชื่อมั่น หาก กฟผ. นำเข้าก๊าซ และน้ำมันเพื่อใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า

ทั้งนี้ เมื่อจำแนกระหว่างประชาชนในกรุงเทพมหานคร และประชาชนในต่างจังหวัด ผลสำรวจของทั้งสองกลุ่มล้วนสะท้อนให้เห็นว่า ประชาชนมีความเชื่อมั่น หาก กฟผ.จะเข้าไปดำเนินธุรกิจด้านก๊าซ และ น้ำมัน เพื่อใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยประชาชนในกรุงเทพมหานคร จำนวนมาก หรือคิดเป็นร้อยละ 44.26 มีความเชื่อมั่นในระดับปานกลาง รองลงมาร้อยละ 36.14 เชื่อมั่นในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 17.57 เชื่อมั่นในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด และร้อยละ 2.03 ไม่เชื่อมั่น ในขณะที่ ประชาชนในต่างจังหวัด เกินกว่าครึ่งหรือคิดเป็นร้อยละ 56.48 เชื่อมั่นในระดับปานกลาง ร้อยละ 30.37 เชื่อมั่นมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 12.38 เชื่อมั่นในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด และร้อยละ 0.77 ไม่เชื่อมั่น

ในอนาคต หาก กฟผ. สามารถดำเนินธุรกิจด้านก๊าซและน้ำมันเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าและมีการนำเข้าเชื้อเพลิงในลักษณะการซื้อขายล่วงหน้าได้ จะทำให้ราคาเชื้อเพลิงคงที่ตามสัญญา ซึ่งหากราคา LNG ในตลาดในขณะนั้นเพิ่มสูงขึ้น กฟผ. ก็จะยังคงซื้อก๊าซได้ในราคาเดิม ส่งผลให้ต้นทุนเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้ามีเสถียรภาพมากขึ้น อีกทั้งการนำเข้า LNG ยังช่วยยืดระยะเวลาการใช้ก๊าซจากแหล่งอ่าวไทยให้นานขึ้น รวมทั้งก๊าซจากอ่าวไทยส่วนหนึ่งที่เคยถูกส่งตรงไปเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้า จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการแยกก๊าซเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ทำให้ประเทศได้ใช้ทรัพยากรก๊าซธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย