เทคโนโลยี

สวทช. ยกระดับศูนย์บริการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพิ่มขีดความสามารถ ผู้ประกอบการไทย
POSTED ON 07/01/2564


ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) หรือ NCTC เป็นศูนย์ทดสอบที่อยู่ภายใต้ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC17025 ตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นศูนย์บริการที่เกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์การวิเคราะห์และทดสอบมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าตามมาตรฐานสากล โดย NCTC เปิดให้บริการครอบคลุมในอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย์ หุ่นยนต์และแมคาทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งหมายรวมถึงวัสดุภายในรถ ด้วยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีที่มีเทคโนโลยีและผู้เชียวชาญที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล จึงทำให้ผู้ประกอบการมั่นใจได้ถึงผลทดสอบคุณภาพและมาตรฐานของวัสดุภายในรถ นอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการส่งผลิตภัณฑ์ไปทดสอบยังต่างประเทศ และที่สำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยของผู้บริโภคนั่นเอง

NCTC เปิดดำเนินการแบบ One-Stop Service: 7 วัน 24 ชั่วโมง พร้อมให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางการวิเคราะห์ทดสอบระดับอาเซียน (Asean Testing Hub) และเป็น Testing Solution Provider อีกด้วย ผู้ที่สนใจสามารถสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-117-6850-57 อีเมล์ : nctc@nstda.or.th

เกี่ยวกับ NCT ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. หรือ NCTC (NSTDA Characterization and Testing Center) เป็นศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบตามวิธีมาตรฐานต่างๆ ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย และได้มาตรฐาน พร้อมนักวิจัยและวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ ทำให้สามารถวิเคราะห์ทดสอบงานที่ซับซ้อนได้ เปิดดำเนินการ 7 วัน 24 ชั่วโมง พร้อมให้บริการด้วยความสะดวกและรวดเร็ว NCTC สนับสนุนกลุ่มงานอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพในการต่อยอด (First S-Curve) และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) อีกทั้งสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาสินค้ามูลค่าสูงให้กับภาครัฐและเอกชน พร้อมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านการวิเคราะห์ทดสอบ โดยให้บริการในรูปแบบเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ทำงานร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นศูนย์กลางการวิเคราะห์ทดสอบระดับอาเซียน (Asean Testing Hub) และเป็น Testing solution provider ที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก