จับเข่าคุย

บทบาทหน้าที่ อาสารักษาดินแดน
POSTED ON 28/09/2562


เหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) กับบทบาทในการสนับสนุนทุกฝ่าย

เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่สวมเครื่องแบบสีเขียวลายพราง หรือเครื่องแบบสีกากีเข้ม  หลายคน ก็เข้าใจได้ทันทีว่าพวกเขา คือ ทหารและตำรวจ แต่มีเจ้าหน้าที่อีกฝ่ายที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน ก็คือ กองอาสารักษาดินแดน  (อส.) ที่มีเครื่องแบบลายพรางสีน้ำตาล เหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน คือ ราษฎรที่สมัครเข้ามาเพื่ออาสาทำหน้าที่เป็นกองกำลังประจำท้องถิ่น ซึ่งเป็นกำลังหลักของกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากปัญหาของพี่น้องประชาชนบางเรื่องเป็นปัญหาเร่งด่วน  อส. จึงมีหน้าที่ในการเป็นหน่วยสนับสนุนกำลังทหารและตำรวจได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการช่วยเหลือเวลามีภัยธรรมชาติ การดูแลความเรียบร้อย การปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือการจัดระเบียบสังคม

สำหรับภารกิจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 บัญญัติไว้ว่า มีหน้าที่บรรเทาภัยที่เกิดจากธรรมชาติและการกระทำของข้าศึก , ทำหน้าที่ตำรวจรักษาความสงบภายในท้องที่ร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจรักษาสถานที่สำคัญและการคมนาคมป้องกันการโจรกรรม ทำการช่วยให้ความสะดวกแก่ฝ่ายทหารตามที่ทหารต้องการและตัดทอนกำลังข้าศึก เป็นกำลังสำรองส่วนหนึ่งที่พร้อมจะเพิ่มเติมและสนับสนุนกำลังทหารได้เมื่อจำเป็น

นอกจากนั้นแล้วยังรวมถึงนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยเช่นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการปราบปรามการค้ามนุษย์การจัดระเบียบสังคมการรักษาความสงบเรียบร้อยรวมถึงการควบคุม ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย