จับเข่าคุย

ตราโล่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมคำย่อ ตร
POSTED ON 22/08/2562


กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลเครื่องหมายราชการแห่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 57 ลักษณะเบ็ดเตล็ด (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 และชื่อส่วนราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยใช้คำย่อว่า "ตร." ตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ พ.ศ. 2556

เป็นรูปพระแสงดาบเขนและโล่ ซึ่งเป็นรูปวงกลมเส้นคู่สองชั้นวงนอกเป็นลายพรรณพฤกษา วงในเป็นลายใบเทศผูกลายเป็นรูปหน้าสิงห์” (ไม่จำกัดสีและขนาด)

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูล ได้ที่ https://www.dropbox.com/s/rfvs7yvmpqu140i/1565847355765.png?dl=0